DABM 2018 — płyta CD

Każ­dy z nas tęsk­ni za miło­ścią. Czę­sto szu­ka­my jej w stwo­rze­niach lub w dobrach, któ­re prze­mi­ja­ją. W kon­se­kwen­cji nie­jed­no­krot­nie prze­ko­na­li­śmy się, że nic nie może wypeł­nić tęsk­no­ty nasze­go ser­ca, tyl­ko Bóg. Jego miłość bowiem jest wier­na, wiecz­na i nie­zmien­na. Sam zapew­nia nas: Uko­cha­łem cię odwiecz­ną miło­ścią, dla­te­go też zacho­wa­łem dla…

W mocy Bożego Ducha” 1

W mocy Boże­go Ducha” – to cykl kon­fe­ren­cji dla gru­py per­ma­nent­nej we wspól­no­cie kra­kow­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Pierw­szą serię roz­wa­żań popro­wa­dził ks. Robert Woź­niak. Kapłan podej­mu­je pró­bę przy­bli­że­nia Trze­ciej Oso­by Trój­cy Świę­tej, obja­wio­ną nam w Piśmie Świę­tym. “On miesz­ka w nas. Czy o tym wiesz, czy nie” – stwier­dza nie­pod­wa­żal­ną…

JESTEM. Poznaj prawdziwe oblicze Boga”

Dla­cze­go szu­ka­my obli­cza Boga? Być może dla­te­go, że nasza histo­ria życia ukształ­to­wa­ła w nas Jego fał­szy­we obra­zy i czu­je­my, że coś jest nie tak… Może dla­te­go, że to w jaki spo­sób mówi­li nam o Bogu nasi naj­bliż­si, wycho­waw­cy, to cze­go doświad­czy­li­śmy, w dużej mie­rze znie­kształ­ci­ło w nas Jego obli­cze… Czy nie wła­śnie z tego powo­du bli­skie są nam…