Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy 111 numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić…

Materiały z rekolekcji dla rodzin 2

Dziś udo­stęp­nia­my wam dru­gą kon­fe­ren­cję ks. Paw­ła Gaba­ry pt. “Miło­sier­ne uszy”, wygło­szo­nej pod­czas Reko­lek­cji o Bożym Miło­sier­dziu dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.  

Materiały z rekolekcji dla rodzin

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia pierw­szej kon­fe­ren­cji ks. Paw­ła Gaba­ry wygło­szo­nej pod­czas reko­lek­cji dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach w dniach od 30 maja do 2 czerw­ca 2019 roku.  

Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia”

Film „Świę­ta Fau­sty­na w bla­sku Miło­sier­dzia” w reży­se­rii Pio­tra Wey­cher­ta jest już dostęp­ny na pły­tach DVD w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach w punk­tach wydaw­nic­twa „Mise­ri­cor­dia”. Kino­wa i tele­wi­zyj­na pre­mie­ra tego fil­mu mia­ła miej­sce jesie­nią ubie­głe­go. Jest to doku­ment, któ­ry sło­wa­mi świad­ków opo­wia­da o życiu św. Fau­sty­ny i potę­dze Boże­go Miło­sier­dzia. Film…