Rekolekcje Apostołów Bożego Miłosierdzia z Hiszpanii

Od 1 do 6 mar­ca gru­pa 26 Hisz­pa­nów z Alba­ce­te prze­ży­wa reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu piel­grzy­mu­jąc śla­da­mi św. Sio­stry Fau­sty­ny i Jana Paw­ła II. Ks. Fran­ci­sco Cali­xto odpo­wie­dzial­ny za ruch Boże­go Miło­sier­dzia w Hisz­pa­nii codzien­nie gło­si piel­grzy­mom kon­fe­ren­cje, cele­bru­je Eucha­ry­stię. W sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie gru­pa spo­tka­ła się z ramie­nia Sto­wa­rzy­sze­nia…

Moc wspólnej modlitwy

Zapra­sza­my do lek­tu­ry świa­dec­twa nade­sła­ne­go przez wolon­ta­riusz­kę “Fau­sti­num” do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach.   “Wła­śnie mija 1 rocz­ni­ca uro­dzin mojej wnucz­ki i jed­no­cze­śnie chwi­li, w któ­rej zwró­ci­łam się do „Fau­sti­num” z proś­bą o modli­twę. Wnucz­ka przy­szła na świat zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie w 29 tygo­dniu cią­ży. Gdy dowie­dzie­li­śmy się od zię­cia, że cór­ka zosta­ła…

Zaproszenie do dzieła miłosierdzia

Stan ubó­stwa nie wyra­ża się mową, lecz sta­je się krzy­kiem, któ­ry roz­dzie­ra nie­bio­sa i docho­dzi do Boga. Co ozna­cza woła­nie ubo­gie­go, jeśli nie cier­pie­nie i samot­ność, roz­cza­ro­wa­nie i nadzie­ję? Może­my zadać sobie pyta­nie: dla­cze­go ten krzyk, któ­ry wzno­si się przed obli­cze Boga, nie może dosię­gnąć naszych uszu, pozo­sta­wia­jąc nas…