Nowy rok formacyjny

Ser­decz­nie pozdra­wia­my wszyst­kich Człon­ków i Wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” po waka­cyj­nej prze­rwie. Oso­by nale­żą­ce do wspól­no­ty for­ma­cyj­nej przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach pra­gnie­my poin­for­mo­wać o zmia­nie pro­gra­mu. Pierw­sze spo­tka­nie dla wspól­no­ty odbę­dzie się 19 wrze­śnia o godz. 13.30. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć w zakład­ce SPOTKANIA – FORMACJA