Ufność odpowiedzią na miłosierdzie

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w adwen­to­wym dniu sku­pie­nia, pt. “Ufność odpo­wie­dzią na Miło­sier­dzie”, któ­ry odbę­dzie się 5 grud­nia w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku: Dzień sku­pie­nia. Zobacz: Dzień sku­pie­nia

Rekolekcje 2016

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji na 2016 rok. Dołą­cza­my rów­nież plik do pobra­nia ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi warun­ków uczest­nic­twa w reko­lek­cjach. Zapi­sy na reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się 3 listo­pa­da 2015. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem “Fau­sti­num”. Zobacz: Reko­lek­cje 2016 

Ceremonie “Faustinum”

5 paź­dzier­ni­ka, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dnio­­we reko­lek­cje pt. “Miło­sier­dzie Boże — ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?” popro­wa­dzo­ne przez ks. Bog­da­na Czu­pry­na. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two…

Rekolekcje X 2015

W dniach od 2 do 5 paź­dzier­ni­ka w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Miło­sier­dzie Boże – ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?”. Obja­wio­ny w Jezu­sie Chry­stu­sie Miło­sier­ny Bóg poma­ga nam w peł­ni zro­zu­mieć sie­bie. Zro­zu­mie­nie zaś same­go sie­bie sta­no­wi fun­da­ment sen­sow­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia wła­snej egzy­sten­cji: trze­ba bowiem wie­dzieć, kim jestem,…

Nowy rok formacyjny

Ser­decz­nie pozdra­wia­my wszyst­kich Człon­ków i Wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” po waka­cyj­nej prze­rwie. Oso­by nale­żą­ce do wspól­no­ty for­ma­cyj­nej przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach pra­gnie­my poin­for­mo­wać o zmia­nie pro­gra­mu. Pierw­sze spo­tka­nie dla wspól­no­ty odbę­dzie się 19 wrze­śnia o godz. 13.30. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć w zakład­ce SPOTKANIA – FORMACJA