Nowy Rok 2019

Zaczę­łam pierw­szą godzi­nę Nowe­go Roku w imię Trój­cy Świę­tej. Pro­si­łam każ­dą z Osób o bło­go­sła­wień­stwo i z wiel­ką ufno­ścią spoj­rza­łam w Rok Nowy (Dz. 355). Zaufa­nie Bogu usu­wa z nasze­go ser­ca lęk. Stąd Sio­stra Fau­sty­na mogła śmia­ło zapi­sać te sło­wa, któ­re świad­czą o tym, że nie było w niej obaw o przy­szłość, któ­ra obja­wi…

Boże Narodzenie 2018

 O Świa­tło wie­ku­iste, któ­re przy­cho­dzisz na tę zie­mię, oświe­caj umysł mój i wzmac­niaj wolę moją, abym nie usta­ła w chwi­lach cięż­kich doświad­czeń. Niech świa­tło Two­je roz­pro­szy wszel­kie cie­nie wąt­pli­wo­ści, niech wszech­moc Two­ja dzia­ła prze­ze mnie. Ufam Tobie, o Świa­tło­ści nie­stwo­rzo­na. Ty, o Dzie­cię Jezus, jesteś mi wzo­rem w peł­nie­niu woli Ojca Twe­go,…

Odpowiedzieć na wezwanie

W ostat­niej czę­ści nasze­go adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia spró­buj­my sie­bie zapy­tać, jakiej odpo­wie­dzi na usły­sza­ne Sło­wo ocze­ku­je od nas nasz Pan. Mię­dzy „usły­szeć” a „wypeł­nić” ist­nie­je bowiem duża prze­paść. Lęk przed ludz­ką opi­nią, sła­ba wia­ra i wie­le innych prze­szkód poja­wia się na dro­dze nasze­go dora­sta­nia w wie­rze i słu­cha­niu Boga. Sio­stra…

Usłyszeć Słowo

Trwa­nie na modli­twie stwa­rza w nas prze­strzeń ciszy, w któ­rej może wybrzmieć Sło­wo Boga. Dla­te­go kolej­nym eta­pem w naszym adwen­to­wym czu­wa­niu z Sio­strą Fau­sty­ną będzie, by  to Sło­wo usły­szeć. Ono docie­ra do każ­de­go indy­wi­du­al­nie, bo każ­dy z nas jest nie­po­wta­rzal­ny, każ­dy ma swo­ją histo­rię życia i inne spra­wy, z któ­ry­mi przy­cho­dzi do Boga.…

Wypełnić pragnienia serca

Kon­ty­nu­ując nasze adwen­to­we roz­wa­ża­nia, zasta­nów­my się, co mamy uczy­nić, gdy nasze ser­ce wypeł­ni się tęsk­no­tą za Bogiem? Z tęsk­no­ty rodzi się pra­gnie­nie, by być bli­żej, skró­cić czas ocze­ki­wa­nia, przy­śpie­szyć spo­tka­nie. Gdy czy­ta­my “Dzien­ni­czek”, ude­rza nas siła uczu­cia, jakie prze­ży­wa­ła Sio­stra Fau­sty­na: ser­ce moje kona z tęsk­no­ty za Tobą…