Praktyka na I tydzień Adwentu

Roz­wa­żę Sło­wo:  Jak było za dni Noego, tak będzie z przyj­ściem Syna Czło­wie­cze­go. Albo­wiem jak w cza­sie przed poto­pem jedli i pili, żeni­li się i za mąż wyda­wa­li aż do dnia, kie­dy Noe wszedł do arki, i nie spo­strze­gli się, aż przy­szedł potop i pochło­nął wszyst­kich, tak rów­nież będzie z przyj­ściem Syna Czło­wie­cze­go (Mt 24,…

Święta Siostra Faustyna – wielką patriotką była…

Czy­ta­jąc „Dzien­ni­czek” s. Fau­sty­ny, znaj­du­je­my wie­le frag­men­tów, w któ­rych wyra­ża ona swo­ją wiel­ką miłość do Ojczy­zny. Bodaj naj­pięk­niej­szy­mi z nich są te: Ojczy­zno moja kocha­na, Pol­sko, o gdy­byś wie­dzia­ła, ile ofiar i modłów za cie­bie do Boga zano­szę… (Dz. 1038). Całą duszę wytę­żam, aby ją bro­nić. Nie­ustan­nie przy­po­mi­nam…

Wierzę w świętych obcowanie

Wie­rzę nie w żad­ne magicz­ne prak­ty­ki, Hal­lo­we­en, ale w świę­tych obco­wa­nie, czy­li obec­ność świę­tych wśród nas. Rodzi się pyta­nie: kto to jest świę­ty? Św. Paweł z Tar­su pisał listy do świę­tych, np. do świę­tych w Efe­zie (Ef 1, 1), do „wszyst­kich świę­tych w Chry­stu­sie Jezu­sie, któ­rzy są w Filip­pi” (Flp 1, 1), a prze­cież…

Nie ma mocnego…

W pew­nej chwi­li, kie­dy prze­cho­dzi­łam kory­ta­rzem do kuch­ni — usły­sza­łam w duszy te sło­wa: Odma­wiaj nie­ustan­nie tę koron­kę, któ­rej cię nauczy­łem. Kto­kol­wiek będzie ją odma­wiał, dostą­pi wiel­kie­go miło­sier­dzia w godzi­nę śmier­ci. Kapła­ni będą poda­wać grzesz­ni­kom jako ostat­nią deskę ratun­ku; cho­ciaż­by był grzesz­nik naj­za­twar­dzial­szy, jeże­li raz tyl­ko…

Koronka do Miłosierdzia Bożego kołem ratunkowym dla konających

Bywa­ją chwi­le, kie­dy nie wie­my, jak pomóc umie­ra­ją­ce­mu.  Zrób­my to, co zro­bi­ła św. Sio­stra Fau­sty­na: Kie­dy weszłam na chwi­lę do kapli­cy – powie­dział mi Pan: Cór­ko Moja, pomóż Mi zba­wić pew­ne­go grzesz­ni­ka kona­ją­ce­go; odmów za nie­go tę koron­kę, któ­rej cię nauczy­łem. Kie­dy zaczę­łam odma­wiać tę koron­kę, ujrza­łam…