Dzień skupienia “Faustinum”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy dzień sku­pie­nia, któ­ry odbę­dzie się w Kra­ko­wie 23 lute­go br. Dzień sku­pie­nia popro­wa­dzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP – świa­dek Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ry opo­wie nam o miło­ści Boga doświad­cza­nej w cier­pie­niu. Dzień ten prze­ży­je­my w kli­ma­cie mil­cze­nia i ciszy. Nato­miast na jego zakoń­cze­nie prze­ży­je­my wie­czór poezji, w cza­sie któ­re­go ks. Marek…

Zagłębiaj się w Moim opuszczeniu” — materiały

Zapra­sza­my do lek­tu­ry homi­lii ks. Pio­tra Szyr­sze­nia SDS, pocho­dzą­cych z Wiel­ko­post­nych Dni Sku­pie­nia p.t. “Zagłę­biaj się w Moim opusz­cze­niu. Roz­wa­ża­jąc Mękę Jezu­sa ze św. Fau­sty­ną”.   U Cie­bie, Boże, znaj­dzie litość sie­ro­ta! Ulecz nas, scal nas na nowo! homi­lia – pią­tek III tygo­dnia Wiel­kie­go Postu, 9 mar­ca 2018…

Zagłębiaj się w Moim opuszczeniu”

W dniach od 9 do 11 mar­ca  2018 r. odby­ły się w sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach Wiel­ko­post­ne Dni Sku­pie­nia pt. „Zagłę­biaj się w Moim opusz­cze­niu. Roz­wa­ża­jąc Mękę Jezu­sa ze św. Fau­sty­ną ”. W roz­wa­ża­niach po Ewan­ge­lii wg św. Mar­ka oraz frag­men­tach z „Dzien­nicz­ka” św. Fau­sty­ny popro­wa­dził uczest­ni­ków ks. Piotr Szyr­szeń z Cen­trum For­ma­cji Ducho­wej Księ­ży Sal­wa­to­ria­nów w Kra­ko­wie.…

Wielkopostne dni skupienia dla Słowaków

W dniach od 2 do 4 mar­ca  2018 r. odby­ły się w sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach wiel­ko­post­ne dni sku­pie­nia dla Sło­wa­ków pt. „Spo­tka­nie z Jezu­sem Miło­sier­nym”. Uczest­ni­czy­li w nich człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num” ze wspól­not w Koszy­cach, Žia­ra nad Hro­nom, Čier­ne­go pri Čad­ci, Pre­šo­va i Prie­va­ly. Kon­fe­ren­cje gło­si­li: ks. Artur Cie­piel­ski i s. M.…

Dzień skupienia w Krakowie-Łagiewnikach

24 lute­go, w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odbył się dzień sku­pie­nia Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czy­li w nim człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze ze wspól­not w: Kato­wi­cach, Nowym Sączu, Tar­no­brze­gu i Pie­szy­cach. Kon­fe­ren­cje wygło­si­li: s. Anna Maria Trzciń­ska i ks. Zenon Bucha­lik. Zachę­ca­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć. Zobacz: Gale­ria