Nowy rok formacyjny we wspólnocie krakowskiej

15 wrze­śnia b.r. roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny w naszej wspól­no­cie w Kra­ko­wie. Oso­by uczest­ni­czą­ce w for­ma­cji pod­sta­wo­wej będą prze­ży­wać ten rok pod hasłem: „Żyć ufno­ścią” i wezmą udział w kon­fe­ren­cjach z cyklu pt. „W szko­le ufno­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny” oraz z cyklu biblij­ne­go pt. „Posta­wa ufno­ści w Piśmie Świę­tym”. Gru­pa per­ma­nent­na prze­ży­je ten…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia już wkrótce!

Pra­gnie­my raz jesz­cze zapro­sić na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odbę­dą się w sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka br. Bio­rą w nich udział człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num“ oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne ducho­wo­ścią miło­sier­dzia. Są jesz­cze wol­ne miej­sca. Moż­na zgła­szać się do 20 wrze­śnia poprzez…

Ceremonie w Koszycach

2 czerw­ca w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Koszy­cach na Sło­wa­cji odby­ły się cere­mo­nie „Fau­sti­num”, w trak­cie któ­rych 7 osób zosta­ło włą­czo­nych w poczet człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, a jed­na zło­ży­ła swo­je wie­czy­ste przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. W uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czy­ły: s. M. Gra­cja­na Szewc – Wika­ria gene­ral­na Zgro­ma­dze­nia…

św. Jan Bosko

Jego cha­ry­zma­tem było wycho­wa­nie i wła­ści­wie wszyst­ko oddał tej spra­wie: posłu­gę kapłań­ską, utwo­rzo­ne zgro­ma­dze­nia zakon­ne, aktyw­ność spo­łecz­ną, twór­czość pisar­ską… Świę­ty Jan Bosko zapi­sał się w histo­rii Kościo­ła jako nie­zwy­kły wycho­waw­ca. Dał począ­tek nowe­mu sys­te­mo­wi wycho­wa­nia zwa­ne­mu sys­te­mem zapo­bie­gaw­czym. Kładł szcze­gól­ny nacisk na obec­ność i bli­skość…