Być apostołem Jezusa Miłosiernego

s. M. Ali­cja Zelmań­ska ZMBM

b

Nagra­nia doko­na­no pod­czas V Wal­ne­go Zebra­nia Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach 17 czerw­ca 2017 r.