Blog PL

Rekolekcje wakacyjne “Faustinum”

W dniach od 9 do 13 lip­ca odbę­dą się w Der­dach koło War­sza­wy waka­cyj­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z serii z “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Byłem two­im Mistrzem, jestem i będę. Podą­żać śla­dem Jezu­sa Miło­sier­ne­go”. Popro­wa­dzą je ks. Sła­wo­mir Czaj­ka i s. M. Ema­nu­ela Gem­za. W kli­ma­cie ciszy i sku­pie­nia…

Rocznica śmierci Założycielki Zgromadzenia, 
w których żyła święta Siostra Faustyna

Mało kto wie, że świę­ta Sio­stra Fau­sty­na nale­ża­ła do Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, któ­re zało­ży­ła pol­ska księż­nicz­ka: Ewa z ksią­żąt Suł­kow­skich Potoc­ka. Wła­śnie dziś, tj. 6 lip­ca przy­pa­da 138 rocz­ni­ca jej śmier­ci. War­to  przy tej oka­zji wspo­mnieć choć tro­chę o Mat­ce Tere­sie Ewie Potoc­kiej (1814–1881). …

Wiadomości z Sanktuarium MB w Gallardon

Dzie­ci two­rzą­ce gru­pę Mini-FAU­­STI­­NUM, posta­no­wi­ły przed roz­po­czę­ciem waka­cji odwie­dzić dom spo­koj­nej sta­ro­ści w Gal­lar­don. Pen­sjo­na­riu­sze tego domu byli bar­dzo szczę­śli­wi mogąc spę­dzić kil­ka godzin z naj­młod­szy­mi apo­sto­ła­mi Miło­sier­dzia Boże­go.

10 lat wspólnoty “Faustinum” w Kiekrzu

30 czerw­ca 2019 roku wspól­no­ta “Fau­sti­num” w Kie­krzu obcho­dzi­ła 10 lat swo­je­go ist­nie­nia. Wspól­no­ta ta powsta­ła przy klasz­to­rze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia jesie­nią 2008 roku z ini­cja­ty­wy ówcze­snej sio­stry prze­ło­żo­nej – s. Lilio­zy. Jej dłu­go­let­nim opie­ku­nem ducho­wym był  ks. Edward Szy­ma­nek, chry­stu­so­wiec,…

Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy 111 numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić…