Blog PL

Jezu, ufam Tobie”

W dniach od 6 do 8 grud­nia 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się reko­lek­cje z cyklu “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Jezu, ufam Tobie!”. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. Oso­by pra­gną­ce wziąć udział w reko­lek­cjach pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Obec­nie ist­nie­je tyl­ko…

Na Kongresie o Bożym Miłosierdziu w Burkina Faso

Od 18 do 24 listo­pa­da w Ouaga­do­ugou w Bur­ki­na Faso odby­wa się IV Kon­gres o Bożym Miło­sier­dziu dla Afry­ki i Mada­ga­ska­ru orga­ni­zo­wa­ny pod prze­wod­nic­twem kar­dy­na­ła Phi­lip­pe Ouédra­ogo. Hasłem prze­wod­nim są sło­wa: „Boże Miło­sier­dzie, łaska na nasze cza­sy“. Bio­rą w nim udział s. M. Dia­na Kuczek, któ­ra wygło­si sło­wo na temat:…

Trwają rekolekcje kapłańskie

W dniach od 18 do 22 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje dla kapła­nów orga­ni­zo­wa­ne przez nasze Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num”. Reko­lek­cje pod hasłem „Kapła­ni – świad­ko­wie miło­sier­dzia” gło­si ks. Sta­ni­sław Wit­kow­ski MS – bibli­sta. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie sło­wem Bożym, korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia…