Grupa modlitewna

Kra­kow­ska wspól­no­ta “Fau­sti­num” zapra­sza na coty­go­dnio­we spo­tka­nia modli­tew­ne, któ­re odby­wa­ją się w czwart­ki. Roz­po­czy­na­ją się one Mszą Świę­tą o godz.17.00 w kapli­cy Sank­tu­aryj­nej. Następ­nie o godz. 18.00 prze­ży­wa­my

Faustinowskie kolędowanie

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ne kolę­do­wa­nie naszej wspól­no­ty kra­kow­skiej „Fau­sti­num”. Odbę­dzie się ono na zakoń­cze­nie spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w dniu 19 stycz­nia. Jako wspól­no­ta zgro­ma­dzi­my

Chrzest Pański 2019

Miłość Moja zawład­nę­ła duszą two­ją… (Dz.229) Chrzest Pań­ski zamy­ka okres świę­to­wa­nia Boże­go Naro­dze­nia. Na koniec tego pięk­ne­go cza­su obja­wie­nia bli­sko­ści Boga pozo­sta­je­my

Objawienie Pańskie 2019

Upa­dli na twarz i odda­li Mu pokłon (Mt 2,11). W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pochy­la­my się nad tajem­ni­cą obja­wie­nia się Boga czło­wie­ko­wi. Dziś Mędr­cy ze Wscho­du przy­by­wa­ją do Betle­jem, aby