Wejdź na ring! Runda trzecia

Wia­do­mość trze­cia, któ­ra pomo­że ci w wal­ce jest taka, że twój wróg został już poko­na­ny. Jesteś odku­pio­ny – Bóg obmył two­je grze­chy swo­ją krwią. To samo uczy­nił tym, za któ­rych teraz wal­czysz. On przy­jął wszyst­kie cio­sy, jakie chce ci wymie­rzyć prze­ciw­nik. Zapła­cił za tą wal­kę – ale nie tak, jak zda­rza…

Zaczynam dzień walką i kończę go walką” (Dz. 606)

Pod takim tytu­łem, dnia 23 mar­ca 2019 roku, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbył się dzień sku­pie­nia dla wspól­not z Pol­ski połu­dnio­wej. Na pro­gram skła­da­ły się: kon­fe­ren­cje, Msza Świę­ta, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Dro­ga krzy­żo­wa oraz modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia. Kon­fe­ren­cje wygło­si­li: ks. Krzysz­tof Kowal…

Pozdrowienia od dzieci z Francji

W Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Gal­lar­don we Fran­cji roz­po­czę­ły się spo­tka­nia gru­py zwa­nej Mini-Fau­­sti­­num. Dzie­ci wraz z o.Dominique będę pozna­wać Boże miło­sier­dzie i św. Sio­strę Fau­sty­nę. Oto ich pozdro­wie­nia i proś­bę o modli­twę.   

Wejdź na ring! Runda druga

Pierw­szą pomył­ką w ducho­wej wal­ce może być dla cie­bie myśle­nie, że twój prze­ciw­nik będzie się sto­so­wał do jakich­kol­wiek reguł. Oto kil­ka z tych, któ­re regu­lu­ją zacho­wa­nie zawod­ni­ków na rin­gu:  nie moż­na ude­rzać leżą­ce­go, pod­no­szą­ce­go się opo­nen­ta; nie moż­na przy­trzy­my­wać prze­ciw­ni­ka przy jed­no­cze­snym zada­wa­niu cio­sów; kie­dy sędzia prze­ry­wa klincz,…