Rekolekcje 2019/2020

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num“ w nowym roku for­ma­cyj­nym 2019/2020. W pla­nie czte­ry serie reko­lek­cji week­en­do­wych, w tym jed­ne prze­zna­czo­ne tyl­ko dla mał­żeństw oraz dwie serie reko­lek­cji 5‑dniowych. W listo­pa­dzie br. odbę­dą się też Reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu dla Kapła­nów. 

Wie­rzy­my, że wszy­scy, któ­rzy wezmą udział w tych reko­lek­cjach doświad­czą tego, co sta­ło się udzia­łem św. Sio­stry Fau­sty­ny: „Z tych reko­lek­cji wycho­dzę cał­ko­wi­cie prze­mie­nio­na (…). Czu­ję, że jestem cała prze­siąk­nię­ta Bogiem i z tym Bogiem idę w życie codzien­ne, sza­re, żmud­ne i mozol­ne, ufa­jąc Temu, któ­re­go czu­ję w ser­cu, że prze­mie­ni tę sza­rzy­znę w moją oso­bi­stą świę­tość” (Dz. 1363). 

 

Reko­lek­cje   Reko­lek­cje dla kapła­nów