Ceremonie zakonne

W okre­sie waka­cyj­nym w Zgro­ma­dze­niu Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia odby­wa­ją się licz­ne cere­mo­nie zakon­ne: przy­ję­cie nowych sióstr do nowi­cja­tu, pierw­sze i wie­czy­ste ślu­by zakon­ne. 

Pole­ca­my nasze Sio­stry Waszej ser­decz­nej modli­twie. Pro­śmy dla nich o łaskę pięk­nej miło­ści, gor­li­wo­ści i wier­no­ści na dro­dze życia zakon­ne­go. W spo­sób szcze­gól­ny powie­rza­my Wam s. Marię Fau­stię Sza­bo­vą, któ­ra przez wie­le posłu­gi­wa­ła w Sto­wa­rzy­sze­niu „Fau­sti­num”, a 21 lip­ca pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Koszy­cach zło­ży swo­ją wie­czy­stą pro­fe­sję.