Rekolekcje wakacyjne “Faustinum”

W dniach od 9 do 13 lip­ca odbę­dą się w Der­dach koło War­sza­wy waka­cyj­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z serii z “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Byłem two­im Mistrzem, jestem i będę. Podą­żać śla­dem Jezu­sa Miło­sier­ne­go”. Popro­wa­dzą je ks. Sła­wo­mir Czaj­ka i s. M. Ema­nu­ela Gem­za. W kli­ma­cie ciszy i sku­pie­nia uczest­ni­cy pochy­lą się nad tajem­ni­cą bycia uczniem Jezu­sa i podą­ża­nia za Nim w codzien­no­ści życia.