Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy 111 numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej.

Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić w sekre­ta­ria­cie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”.

 

Orę­dzie Miło­sier­dzia