Rekolekcje wakacyjne na Słowacji

W dniach od 28 do 30 czerw­ca bie­żą­ce­go roku w Dol­nym Smo­ko­vcu w sło­wac­kich Tatrach odby­ły się waka­cyj­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” na temat “Eucha­ry­stia – nasze życie”. Popro­wa­dzi­li je: ks. Roman Haško i s. Cla­re­ta Fečo­vá. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.

 

Gale­ria