Troska św. Siostry Faustyny naszą troską

DZISIAJ Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. To jed­no z naj­młod­szych świąt obcho­dzo­nych w Koście­le kato­lic­kim. Usta­no­wio­ne zosta­ło za pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI. Ma ono na celu uka­za­nie pięk­na i bogac­twa daru sakra­men­tu kapłań­stwa. Obcho­dzo­ne jest w czwar­tek po Uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go. 

Dla Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia to dzień szcze­gól­nej modli­twy za wszyst­kich księ­ży. Wie­my bowiem dobrze, jak św. Sio­strze Fau­sty­nie głę­bo­ko na ser­cu leża­ła spra­wa świę­to­ści kapła­nów. W swo­im „Dzien­nicz­ku” napi­sa­ła prze­pięk­ną modli­twę za Kościół świę­ty i Jego paste­rzy. Oto ona: O Jezu mój, pro­szę Cię za Kościół cały, udziel mu miło­ści i świa­tła Ducha swe­go, daj moc sło­wom kapłań­skim, aby ser­ca zatwar­dzia­łe kru­szy­ły się i wró­ci­ły do Cie­bie, Panie. Panie, daj nam świę­tych kapła­nów. Ty sam ich utrzy­muj w świę­to­ści. O Boski i Naj­wyż­szy Kapła­nie, niech moc miło­sier­dzia Twe­go towa­rzy­szy im wszę­dzie i chro­ni ich od zasa­dzek i sideł dia­bel­skich, któ­re usta­wicz­nie zasta­wia na dusze kapła­na. Nie­chaj moc miło­sier­dzia Twe­go, o Panie, kru­szy i wni­wecz obra­ca wszyst­ko to, co by mogło przy­ćmić świę­tość kapła­na bo Ty wszyst­ko możesz. (Dz. 1052). Uczyń­my tę tro­skę Sio­stry Fau­sty­ny o kapła­nów naszą wła­sną, a dar uczest­ni­cze­nia w powszech­nym kapłań­stwie Chry­stu­sa pomnóż­my naszą gor­li­wą modli­twą i jak naj­częst­szym skła­da­niu na Chry­stu­so­wym Ołta­rzu naszej codzien­no­ści, tru­dów i zwy­cięstw w inten­cji kapła­nów, aby oni wszy­scy byli według Kapłań­skie­go Ser­ca Jezu­sa.