Czerwcowe spotkanie formacyjne

W naj­bliż­szą sobo­tę, 15 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie w tym roku for­ma­cyj­nym spo­tka­nie wspól­no­ty kra­kow­skiej.
W pro­gra­mie: 

13.00 – Modli­twa różań­co­wa (sala „Fau­sti­num“)
13.30 – Ogło­sze­nia
14.00 – Kon­fe­ren­cja dla gru­py pod­sta­wo­wej i per­ma­nent­nej (sala „Fau­sti­num“)
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia (kapli­ca klasz­tor­na)
15.30 – Msza Świę­ta (Kapli­ca Męki Pań­skiej)
16.30 – Aga­pa przy gril­lu w ogro­dzie

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num“!