Galeria z rekolekcji wielkanocnych 2019

Ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii z naszych reko­lek­cji wiel­ka­noc­nych p.t. “Niech mnie pro­wa­dzi Duch Twój, o Boże”. Żyć w Duchu Świę­tym, jakie odby­ły się w dniach od 7 do 9 czerw­ca 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach

 

Gale­ria