Misja w Singapurze

W dniach od 24 kwiet­nia do 2 maja s. Maria Vian­neya Dąbrow­ska i s. Elia­na Chmie­lew­ska poje­cha­ły z misją miło­sier­dzia do Sin­ga­pu­ru. Sio­stry uczest­ni­czy­ły w ostat­nich dniach nowen­ny oraz Świę­cie Miło­sier­dzia w Kate­drze pod wezwa­niem Dobre­go Paste­rza. Każ­de­go dnia spo­ty­ka­ły się rów­nież z wie­lo­ma oso­ba­mi dzie­ląc się orę­dziem o Bożym miło­sier­dziu i swo­im świa­dec­twem wia­ry.

Choć chrze­ści­jan w Sin­ga­pu­rze jest bar­dzo nie­wie­lu (na bli­sko 6 milio­nów miesz­kań­ców zale­d­wie 4 tysią­ce to kato­li­cy), to ich wia­ra i zaan­ga­żo­wa­nie w Kościół może zachwy­cić. Nie dzi­wi więc fakt, że każ­de­go roku kolej­ne oso­by nawra­ca­ją się i roz­po­czy­na­ją przy­go­to­wa­nie do przy­ję­cia Chrztu Świę­te­go. Kościo­ły są peł­ne, kapli­ce i miej­sca ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu czę­sto otwar­te przez cały dzień i noc, a ludzie nie wsty­dzą się oka­zy­wać na zewnątrz, że wie­rzą w Boga. Nabo­żeń­stwo do Boże­go Miło­sier­dzia i jego nowe for­my kul­tu są tam już zna­ne od kil­ku­na­stu lat, ale moż­li­wość wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji i spo­tka­nia z sio­stra­mi św. Sio­stry Fau­sty­ny przy­cią­gnę­ła wie­lu. Zada­wa­li pyta­nia, chcie­li podzie­lić się swo­im doświad­cze­niem miło­sier­dzia i pro­sić o modli­twę. Ich pro­sto­ta i pięk­no wia­ry na dłu­go pozo­sta­ną w naszych ser­cach.

s. Maria Vian­neya i s. M. Elia­na

 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.

Gale­ria