Misja w Gallardon

W dniach 26 do 28 kwiet­nia s. Miriam i s. M. Tere­zja­na prze­by­wa­ły na misji miło­sier­dzia we Fran­cji, gdzie spo­tka­ły się z róż­ny­mi wspól­no­ta­mi na tere­nie die­ce­zji Char­tres, m.in. gło­si­ły orę­dzie miło­sier­dzia w domu księ­ży eme­ry­tów i w klasz­to­rze sióstr św. Paw­ła. Głów­nym celem misji był pobyt sióstr w two­rzą­cym się Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Gal­lar­don. Sio­stry spo­tka­ły się z gru­pa­mi „Fau­sti­num” powsta­ły­mi przy Sank­tu­arium. Wspól­no­ta osób doro­słych ist­nie­je przy Sank­tu­arium od kil­ku mie­się­cy i for­mu­je się według pro­gra­mu for­ma­cyj­ne­go nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Nowo­ścią jest tak­że powsta­ła przy Sank­tu­arium wspól­no­ta dzie­ci nazwa­na „mini Fau­sti­num”, któ­ra spo­ty­ka się po to, by pozna­wać życie i misję Sio­stry Fau­sty­ny. 

Cen­tral­nym wyda­rze­niem poby­tu sióstr w Gal­lar­don było świę­to­wa­nie Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go. Sio­stry wygło­si­ły kon­fe­ren­cję na temat donio­sło­ści i zna­cze­nia Świę­ta Miło­sier­dzia w życiu Kościo­ła i każ­de­go czło­wie­ka, po któ­rej odby­ła się Eucha­ry­stia oraz uca­ło­wa­nie reli­kwii św. Sio­stry Fau­sty­ny. Uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści z głę­bo­kim wzru­sze­niem odda­wa­li cześć Boże­mu Miło­sier­dziu i św. Sio­strze Fau­sty­nie. Po Mszy świę­tej odby­ła się aga­pa w Domu Miło­sier­dzia, po któ­rej wszy­scy uda­li się na modli­twę w Godzi­nie Miło­sier­dzia. Dzię­ku­je­my Bogu za ten czas łaski i miło­sier­dzia, w któ­rym para­fia­nie i piel­grzy­mi doświad­cza­li szcze­gól­ne­go dzia­ła­nia i obec­no­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny. Radu­je­my się, że w tym cza­sie speł­ni­ło się tak­że pra­gnie­nie Jezu­sa, o któ­rym mówił swo­jej apo­stoł­ce: Cór­ko moja, mów świa­tu całe­mu o nie­po­ję­tym miło­sier­dziu moim. Pra­gnę, aby świę­to Miło­sier­dzia, było uciecz­ką i schro­nie­niem dla wszyst­kich dusz (Dz. 699).

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.

 

Gale­ria