Post, modlitwa i jałmużna w praktyce życia

W dniach od 29 do 31 mar­ca 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odby­ły się reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” ze Sło­wa­cji. Roz­wa­ża­nia na temat prak­ty­ki postu, modli­twy i jał­muż­ny pro­wa­dzi­li: ks. Artur Cie­piel­ski i s. M. Cla­re­ta Fečo­vá ZMBM. W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło bli­sko 50 osób ze wspól­not w: Koši­cach, Pre­šo­vie, Slo­ven­skej Ľupčy, Žili­nie i Žiar nad Hro­nom.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.