Konferencje z wielkopostnego dnia skupienia 2019

W minio­ną sobo­tę prze­ży­wa­li­śmy w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach dzień sku­pie­nia dla wspól­not “Fau­sti­num”. Dziś udo­stęp­nia­my Wam kon­fe­ren­cje nagra­ne pod­czas tego spo­tka­nia. Ser­decz­nie zachę­ca­my do wysłu­cha­nia i reflek­sji.

 

ks. Krzysz­tof Kowal MS

 

s. Anna Maria Trzciń­ska ZMBM