Zwiastowanie Pańskie 2019

W tę pięk­ną uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go zapra­sza­my do krót­kie reflek­sji o tej wiel­kiej tajem­ni­cy naszej wia­ry wraz ze św. Sio­strą Fau­sty­ną.