Walka ducha i nawrócenie w życiu człowieka

9 mar­ca 2019 r. w domu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia na Gro­cho­wie gru­py „Fau­sti­num” z Rado­ści i Ursy­no­wa prze­ży­ły swój wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia. Uczest­ni­czy­ło w nim 22 człon­ków i wolon­ta­riu­szy z obu wspól­not. Popro­wa­dził go ks. Mie­czy­sław Jerzak. Dzień sku­pie­nia upły­wał pod hasłem: „Wal­ka ducha i nawró­ce­nie w życiu czło­wie­ka”. Na pro­gram skła­da­ły się: kon­fe­ren­cje, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Dro­ga Krzy­żo­wa i Msza Świę­ta. Uczest­ni­cy korzy­sta­li tak­że z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia. Po Godzi­nie Miło­sier­dzia nastą­pi­ła krót­ka aga­pa, a na zakoń­cze­nie wyświe­tlo­no film p.t. „Jere­miasz”.