Wejdź na ring! Runda pierwsza

Naj­waż­niej­szą wia­do­mo­ścią dla cie­bie jest to, że nie jesteś w tej wal­ce sam. O cokol­wiek wal­czysz – jest z tobą Jezus, i to On przyj­mie na sie­bie więk­szość cio­sów. Twój wróg dosię­gnie cię o tyle, o ile Bóg do tego dopu­ści. Musisz mieć świa­do­mość, że jesteś bez­wa­run­ko­wo przez Nie­go kocha­ny! To tak, jak­by w roz­po­czy­na­ją­cym się poje­dyn­ku…