23 rocznica powstania “Faustinum”

Dziś Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” obcho­dzi 23 rocz­ni­cę swe­go powsta­nia. Dnia 6 mar­ca 1996 roku na proś­bę Mat­ki gene­ral­nej Pau­li­ny Słom­ki powo­łał je do życia ks. kard. Fran­ci­szek Machar­ski. Już w pierw­szym roku swe­go ist­nie­nia „Fau­sti­num” zgro­ma­dzi­ło bli­sko 700 osób z Pol­ski i zagra­ni­cy, by poprzez for­ma­cję pomóc…

Wejdź na ring! – walka Wielkiego Postu

Śro­da Popiel­co­wa roz­po­czy­na wyjąt­ko­wy czas przy­go­to­wa­nia do naj­więk­szych uro­czy­sto­ści dla chrze­ści­jan. Jak prze­ży­jesz ten czas? Czy będzie to ocze­ki­wa­nie, odli­cza­nie kolej­nych nie­dziel Wiel­kie­go Postu, by już przy koń­cu tego cza­su zatra­cić się w przy­go­to­wa­niach do wiel­ka­noc­ne­go śnia­da­nia? Zapra­szam cię dzi­siaj, abyś prze­żył ten czas razem ze św. Sio­strą…