Rekolekcje Apostołów Bożego Miłosierdzia z Hiszpanii

Od 1 do 6 mar­ca gru­pa 26 Hisz­pa­nów z Alba­ce­te prze­ży­wa reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu piel­grzy­mu­jąc śla­da­mi św. Sio­stry Fau­sty­ny i Jana Paw­ła II. Ks. Fran­ci­sco Cali­xto odpo­wie­dzial­ny za ruch Boże­go Miło­sier­dzia w Hisz­pa­nii codzien­nie gło­si piel­grzy­mom kon­fe­ren­cje, cele­bru­je Eucha­ry­stię. W sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie gru­pa spo­tka­ła się z ramie­nia Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z s. Dia­ną Kuczek oraz z s. Tere­są De La Fuen­te, któ­ra wygło­si­ła piel­grzy­mom kon­fe­ren­cje o ducho­wo­ści i misji św. Sio­stry Fau­sty­ny. 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tego spo­tka­nia.