Wejdź na ring! Runda czwarta

W run­dzie czwar­tej zapra­szam cię do sza­lo­ne­go kro­ku: Już teraz ogłoś się zwy­cięz­cą!  Nie jest waż­ne, że wal­ka jesz­cze trwa – wiesz już, że Sędzia jest po two­jej stro­nie. Pozwól, by try­um­fal­nie pod­niósł w górę two­ją rękę w geście zwy­cię­stwa. Decy­zja jed­nak nale­ży do cie­bie i musi być kon­kret­nym i jasnym opo­wie­dze­niem się…

Wejdź na ring! Runda trzecia

Wia­do­mość trze­cia, któ­ra pomo­że ci w wal­ce jest taka, że twój wróg został już poko­na­ny. Jesteś odku­pio­ny – Bóg obmył two­je grze­chy swo­ją krwią. To samo uczy­nił tym, za któ­rych teraz wal­czysz. On przy­jął wszyst­kie cio­sy, jakie chce ci wymie­rzyć prze­ciw­nik. Zapła­cił za tą wal­kę – ale nie tak, jak zda­rza…

Zaczynam dzień walką i kończę go walką” (Dz. 606)

Pod takim tytu­łem, dnia 23 mar­ca 2019 roku, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbył się dzień sku­pie­nia dla wspól­not z Pol­ski połu­dnio­wej. Na pro­gram skła­da­ły się: kon­fe­ren­cje, Msza Świę­ta, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Dro­ga krzy­żo­wa oraz modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia. Kon­fe­ren­cje wygło­si­li: ks. Krzysz­tof Kowal…