Modlitwa uwielbienia Bożego Miłosierdzia

22 lute­go będzie­my obcho­dzić 88. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa miło­sier­ne­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach na modli­twę uwiel­bie­nia, któ­ra roz­pocz­nie się w kapli­cy klasz­tor­nej o godz. 19.00. Trwa­jąc przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem będzie­my dzię­ko­wać Bogu za Jego miło­sier­dzie, za dar obra­zu Jezu­sa miło­sier­ne­go oraz za łaski, któ­rych udzie­lił modlą­cym…

List z Watykanu

W ostat­nich dniach do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, w odpo­wie­dzi na wysła­ne do Ojca Świę­te­go życze­nia świą­tecz­ne, nad­szedł list z Waty­ka­nu. Oto jego treść:   Czci­god­na Sio­stro, Jego Świą­to­bli­wość Fran­ci­szek ogar­nia­jąc Pio­tro­wą miło­ścią i tro­ską cały Kościół, dzię­ku­je za wszel­kie gesty życz­li­wo­ści, świą­tecz­nej pamię­ci i dar modli­twy. Bóg, w tajem­ni­cy Wcie­le­nia Jezu­sa Chry­stu­sa, dopusz­cza nas…

Życie szare i monotonne

W życiu Sio­stry Fau­sty­ny żaden dzień nie był podob­ny do dru­gie­go. Jej żywa wia­ra i głę­bo­ka rela­cja z Jezu­sem spra­wia­ły, że w każ­dej minu­cie życia dostrze­ga­ła nie­po­wta­rzal­ną łaskę, by wzra­stać w miło­ści do Boga i ludzi, któ­rych sta­wiał na jej dro­dze. Zano­to­wa­ła w “Dzien­nicz­ku”: Dobro naj­wyż­sze, pra­gnę Cię kochać tak, jak nikt na zie­mi…

Spotkanie formacyjne — luty 2019

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”. Od lute­go nasze spo­tka­nia będę roz­po­czy­nać się wcze­śniej. Poni­żej poda­je­my pro­gram: Spo­tka­nia gru­py for­ma­cji pod­sta­wo­wej Pro­gram: 13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num” 13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W szko­le ufno­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny” aaaaa–  biblio­te­ka przy sali „Fau­sti­num”…

Światowy Dzień Chorego 2019

Świa­to­wy Dzień Cho­re­go kie­ru­je naszą uwa­gę na oso­by cier­pią­ce. Pomi­mo duże­go postę­pu medy­cy­ny, wciąż pozo­sta­ją cho­ro­by, któ­rych nie potra­fi­my wyle­czyć. Nagła cho­ro­ba człon­ka rodzi­ny lub innej bli­skiej oso­by zmie­nia nie tyl­ko kie­ru­nek i prio­ry­te­ty jej życia, ale rów­nież życie naj­bliż­szych. Sio­stra Fau­sty­na, któ­ra przez pra­wie całe…