Ostatki 2019

Cze­ka­łem na cie­bie, aby się podzie­lić cier­pie­niem, bo któż lepiej zro­zu­mie cier­pie­nie Moje, jak nie oblu­bie­ni­ca Moja? (Dz. 348) Wraż­li­we ser­ce Sio­stry Fau­sty­ny nie pomi­ja­ło żad­nej oka­zji, współ­czuć cier­pie­niom Jezu­sa. Szcze­gól­nie trud­ne chwi­le prze­ży­wa­ła przed Wiel­kim Postem, gdy dobie­gał koń­ca czas kar­na­wa­ło­we­go sza­leń­stwa. Pisa­ła w Dzien­nicz­ku:  Ostat­ki.…