Homilia ks. Marka Chrzanowskiego z dnia skupienia “Faustinum”

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia homi­lii wygło­szo­nej przez ks. Mar­ka Chrza­now­skie­go 23 lute­go 2019 pod­czas dni sku­pie­nia “Fau­sti­num”

 

Posłu­chaj