Galeria zdjęć z dnia skupienia

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z dnia sku­pie­nia, któ­ry odbył się 23 lute­go 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach. Popro­wa­dził go dla nas ks. Marek Chrza­now­ski FDP.