88 rocznica objawienia obrazu Jezusa miłosiernego — materiały audio i video

 

Audio:

Kon­fe­ren­cja “Obja­wie­nie obra­zu Jezu­sa miło­sier­ne­go” — o. Alek­san­der Jacy­nik SJ
Homi­lia — ks. Artur Cie­piel­ski

 

Video:

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]