Ostatki 2019

Cze­ka­łem na cie­bie, aby się podzie­lić cier­pie­niem, bo któż lepiej zro­zu­mie cier­pie­nie Moje, jak nie oblu­bie­ni­ca Moja? (Dz. 348) Wraż­li­we ser­ce Sio­stry Fau­sty­ny nie pomi­ja­ło żad­nej oka­zji, współ­czuć cier­pie­niom Jezu­sa. Szcze­gól­nie trud­ne chwi­le prze­ży­wa­ła przed Wiel­kim Postem, gdy dobie­gał koń­ca czas kar­na­wa­ło­we­go sza­leń­stwa. Pisa­ła w Dzien­nicz­ku:  Ostat­ki.…

Galeria zdjęć z dnia skupienia

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z dnia sku­pie­nia, któ­ry odbył się 23 lute­go 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Popro­wa­dził go dla nas ks. Marek Chrza­now­ski FDP.      

Maluj obraz Boży w duszy swojej (Dz. 49)

Te sło­wa usły­sza­ła Sio­stra Fau­sty­na od swo­je­go spo­wied­ni­ka, gdy opo­wie­dzia­ła mu o wyjąt­ko­wym spo­tka­niu z Jezu­sem w celi płoc­kie­go klasz­to­ru. Jezus wydał jej wte­dy pole­ce­nie: Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie (Dz. 47).…