Prośba o modlitwę za rekolekcje kapłanów

W dniach od 27 do 31 stycz­nia w naszym Sto­wa­rzy­sze­niu „Fau­sti­num” odby­wa­ją się reko­lek­cje o Miło­sier­dziu Bożym dla kapła­nów, któ­re pro­wa­dzi ks. Krzysz­tof Wons SDS na temat „Piotr i Judasz. Dwie histo­rie i Boże Miło­sier­dzie”. W cza­sie reko­lek­cji w atmos­fe­rze ciszy i pusty­ni uczest­ni­cy trwa­ją na modli­twie sło­wem Bożym korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia św. Sio­stry Fau­sty­ny. Kon­fe­ren­cje doty­czą­ce god­no­ści i roli kapła­na w gło­sze­niu orę­dzia miło­sier­dzia wygło­si s. M. Elż­bie­ta Sie­pak ZMBM. W reko­lek­cjach uczest­ni­czy 20 kapła­nów z róż­nych stron Pol­ski. Pro­si­my o modli­twę za pro­wa­dzą­cych, kie­row­ni­ków ducho­wych oraz uczest­ni­ków.