Wyniki plebiscytu na Polkę Stulecia!

Miło nam poin­for­mo­wać, że dobiegł już koń­ca wyjąt­ko­wy ple­bi­scyt przy­go­to­wa­ny przez Kon­fe­de­ra­cję Kobiet RP z oka­zji 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści i zosta­ła wybra­na Polka Stu­le­cia! Nie­mal od począt­ku trwa­nia gło­so­wa­nia zewsząd docho­dzi­ły gło­sy, że wybór nie będzie łatwy. W ple­bi­scy­cie zapre­zen­to­wa­no bowiem 23 wyjąt­ko­we kobie­ty, któ­rych doko­nań i wkła­du w histo­rię…