Grupa modlitewna

Kra­kow­ska wspól­no­ta “Fau­sti­num” zapra­sza na coty­go­dnio­we spo­tka­nia modli­tew­ne, któ­re odby­wa­ją się w czwart­ki. Roz­po­czy­na­ją się one Mszą Świę­tą o godz.17.00 w kapli­cy Sank­tu­aryj­nej. Następ­nie o godz. 18.00 prze­ży­wa­my modli­twę uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w Kapli­cy Męki Pań­skiej. Zarów­no w cza­sie Mszy św. jak i ado­ra­cji modli­my się w inten­cjach nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” i Sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach…