Faustinowskie kolędowanie

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ne kolę­do­wa­nie naszej wspól­no­ty kra­kow­skiej „Fau­sti­num”. Odbę­dzie się ono na zakoń­cze­nie spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w dniu 19 stycz­nia. Jako wspól­no­ta zgro­ma­dzi­my się wokół Dzie­ciąt­ka Jezus, by rado­snym śpie­wem kolęd uwiel­biać Go za dar Wcie­le­nia. Jak co roku, w cza­sie stycz­nio­we­go spo­tka­nia będzie­my tak­że loso­wać patro­nów na 2019 rok. 

 

Pro­gram spo­tka­nia:

13.30 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
14.00 – Kon­fe­ren­cja
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.45 – Ogło­sze­nia
16.00 – Kon­fe­ren­cja
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaFAUSTINOWSKIE KOLĘDOWANIE – sala „Fau­sti­num”