Odpowiedzieć na wezwanie

W ostat­niej czę­ści nasze­go adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia spró­buj­my sie­bie zapy­tać, jakiej odpo­wie­dzi na usły­sza­ne Sło­wo ocze­ku­je od nas nasz Pan. Mię­dzy „usły­szeć” a „wypeł­nić” ist­nie­je bowiem duża prze­paść. Lęk przed ludz­ką opi­nią, sła­ba wia­ra i wie­le innych prze­szkód poja­wia się na dro­dze nasze­go dora­sta­nia w wie­rze i słu­cha­niu Boga. Sio­stra…