Życzenia świąteczne od Matki Generalnej

O, maleń­ki Jezu, pro­szę Cię gorą­co,
zamknij wszyst­kich w morzu nie­po­ję­te­go miło­sier­dzia swe­go.
O, słod­ki, maleń­ki Jezu, masz moje ser­ce,
niech ono Ci będzie miesz­ka­niem miłym i wygod­nym.

O, nie­zmie­rzo­ny Maje­sta­cie, jak słod­ko zbli­ży­łeś się do nas.
…tu nie lęka się żad­na dusza, choć nie umniej­szył się maje­stat Twój, ale tyl­ko ukrył się.

(Dz. 845).

 

Dro­dzy Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”!

Prze­ży­wa­jąc po raz kolej­ny Boże Naro­dze­nie, na nowo zachwyć­my się nie­po­ję­tą Miło­sier­ną Miło­ścią Boga do nas – Jego cią­głym powra­ca­niem w posta­ci małe­go Dziec­ka i bez­bron­ną obec­no­ścią w Eucha­ry­stii.

Pochy­la­jąc się wraz z Mary­ją nad zdu­mie­wa­ją­cą tajem­ni­cą betle­jem­skie­go Żłób­ka, w któ­rym został zło­żo­ny Boży Syn, prze­sy­łam ser­decz­ne życze­nia, by Nowo­na­ro­dzo­ny Jezus — Wcie­lo­ne Miło­sier­dzie, był dla Was i dla Waszych bli­skich źró­dłem wewnętrz­ne­go poko­ju, umoc­nie­nia, rado­ści i nadziei na osta­tecz­ne zwy­cię­stwo praw­dy i miło­ści. 

Życzę Wam tak­że bło­go­sła­wień­stwa Boże­go Dzie­ciąt­ka oraz tro­skli­wej opie­ki Mat­ki Sło­wa Wcie­lo­ne­go w nad­cho­dzą­cym Nowym 2019 Roku.

 

s. M. Petra Kowal­czyk
prze­ło­żo­na gene­ral­na Zgr. Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
z sio­stra­mi

 

War­sza­wa, Boże Naro­dze­nie 2018