W mocy Bożego Ducha” 2

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wysłu­cha­nia dwóch kon­fe­ren­cji z cyklu “W mocy Boże­go Ducha”, któ­re wygło­sił dla kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num” o. Grze­gorz Bar­to­sik OFM­Conv z Nie­po­ka­la­no­wa.

Posłu­chaj: kon­fe­ren­cje