Wiadomości z Francji

Prze­ka­zu­je­my ser­decz­ne pozdro­wie­nia z para­fii pw. Świę­te­go Pio­tra i Paw­ła w Gal­lar­don, gdzie pręż­nie roz­wi­ja się kult Boże­go Miło­sier­dzia. Do rela­cji nasze­go wolon­ta­riu­sza, Pio­tra Soko­ła MSP-Gal­lar­don, dołą­cza­my rów­nież zdję­cia z kon­fe­ren­cji pro­wa­dzo­nej przez księ­dza Kano­ni­ka Domi­ni­ka Aubert dla oko­ło 60 kobiet, zaty­tu­ło­wa­nej: “Tajem­ni­ca Boże­go Miło­sier­dzia poprzez życie i świa­dec­two Sio­stry Fau­sty­ny”.

Zło­żo­ne zosta­ły rów­nież następ­ne proś­by o przy­bli­że­nie tajem­ni­cy Miło­sier­dzia Boże­go i wykła­dy dla gru­py więź­niów oraz dla matek z zamia­rem abor­cji lub po abor­cji, któ­re mamy nadzie­je przy­jąć w naj­bliż­szym cza­sie. Ponad­to do Sank­tu­arium na przy­szły rok zgło­si­ło się już kil­ka pie­szych piel­grzy­mek: kapła­ni, skau­ci, mło­dzież szkol­na oraz kil­ka para­fii.

Dzię­ku­je­my za rela­cję!