Spotkanie opłatkowe wspólnoty krakowskiej

 

W naj­bliż­szą sobo­tę – 15 grud­nia, odbę­dzie się spo­tka­nie opłat­ko­we kra­kow­skiej wspól­no­ty „Fau­sti­num”. Ser­decz­nie zapra­sza­my.

Pro­gram spo­tka­nia będzie nastę­pu­ją­cy:
13.30 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
14.00 –  Kon­fe­ren­cja
For­ma­cja pod­sta­wo­wa: cykl „W szko­le ufno­ści św. Fau­sty­ny” – s. Anna Maria Trzciń­ska ZMBM
For­ma­cja per­ma­nent­na: cykl: „W mocy Boże­go Ducha” – s. Ema­nu­ela Gem­za ZMBM
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
15.20 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
SPOTKANIE OPŁATKOWE – sala na górze w Domu św. Sio­stry Fau­sty­ny