Wypełnić pragnienia serca

Kon­ty­nu­ując nasze adwen­to­we roz­wa­ża­nia, zasta­nów­my się, co mamy uczy­nić, gdy nasze ser­ce wypeł­ni się tęsk­no­tą za Bogiem? Z tęsk­no­ty rodzi się pra­gnie­nie, by być bli­żej, skró­cić czas ocze­ki­wa­nia, przy­śpie­szyć spo­tka­nie. Gdy czy­ta­my “Dzien­ni­czek”, ude­rza nas siła uczu­cia, jakie prze­ży­wa­ła Sio­stra Fau­sty­na: ser­ce moje kona z tęsk­no­ty za Tobą…