Rekolekcje “Faustinum” na Słowacji

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z reko­lek­cji “Fau­sti­num” na Sło­wa­cji, jakie odby­ły się w Dol­ným Smo­ko­vcu w dniach od 30 listo­pa­da do 2 grud­nia 2018 roku.

 

Zobacz: gale­ria