Przy Twojej pomocy mogę zostać świętą”

Już wkrót­ce roz­po­czy­na­my reko­lek­cje adwen­to­we pt. “Przy Two­jej pomo­cy mogę zostać świę­tą”. Odpo­wie­dzieć na wezwa­nie do świę­to­ści.

Oso­by, któ­re chcia­ły­by do nas dołą­czyć zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi szcze­gó­ło­wy­mi.

Zobacz: Reko­lek­cje adwen­to­we

 

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.