Rozbudzić tęsknotę w sercu

Na począt­ku adwen­tu prze­waż­nie robi­my sobie posta­no­wie­nia, by ten czas ocze­ki­wa­nia na naro­dzi­ny Jezu­sa cha­rak­te­ry­zo­wał się więk­szym sku­pie­niem, wyci­sze­niem. Róż­nie to wycho­dzi, a w cza­sie gorącz­ki przed­świą­tecz­nej jest nie­mal nie­wy­ko­nal­ne. Ostat­nie zaku­py, zapo­mnia­ny pre­zent dla kogoś z dal­szej rodzi­ny, sprzą­ta­nie domu… Zna­my dobrze nasz sce­na­riusz od lat i ……