Życzenia Noworoczne 2019

Witaj, Nowy Roku…  Już z góry dzię­ku­ję Ci, o Panie, za wszyst­ko, co mi ześle Two­ja dobroć.” św. Sio­stra Fau­sty­na, 1 stycz­nia 1938 r. Kocha­ni Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Na nowy 2019 rok pra­gnie­my z ser­ca życzyć, by był on dla Was obfi­ty w łaskę i miło­sier­dzie. Życzy­my świa­tłych…

Polka na 100-lecie

Sio­stra Fau­sty­na zna­la­zła się wśród 23 Polek, na któ­re moż­na zagło­so­wać w ple­bi­scy­cie PolkaNa100. Pomy­sło­daw­cą akcji jest Kon­fe­de­ra­cja Kobiet RP, któ­ra inte­gru­je lokal­ne  orga­ni­za­cje i gru­py kobiet, anga­żu­ją­cych się w pro­mo­cję i obro­nę macie­rzyń­stwa, mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Celem kon­fe­de­ra­cji jest pre­zen­to­wa­nie w prze­strze­ni publicz­nej sta­no­wi­ska ogrom­nej więk­szo­ści kobiet, któ­re w opar­ciu o wspól­nie wyzna­wa­ne…

Nowy Rok 2019

Zaczę­łam pierw­szą godzi­nę Nowe­go Roku w imię Trój­cy Świę­tej. Pro­si­łam każ­dą z Osób o bło­go­sła­wień­stwo i z wiel­ką ufno­ścią spoj­rza­łam w Rok Nowy (Dz. 355). Zaufa­nie Bogu usu­wa z nasze­go ser­ca lęk. Stąd Sio­stra Fau­sty­na mogła śmia­ło zapi­sać te sło­wa, któ­re świad­czą o tym, że nie było w niej obaw o przy­szłość, któ­ra obja­wi…

Boże Narodzenie 2018

 O Świa­tło wie­ku­iste, któ­re przy­cho­dzisz na tę zie­mię, oświe­caj umysł mój i wzmac­niaj wolę moją, abym nie usta­ła w chwi­lach cięż­kich doświad­czeń. Niech świa­tło Two­je roz­pro­szy wszel­kie cie­nie wąt­pli­wo­ści, niech wszech­moc Two­ja dzia­ła prze­ze mnie. Ufam Tobie, o Świa­tło­ści nie­stwo­rzo­na. Ty, o Dzie­cię Jezus, jesteś mi wzo­rem w peł­nie­niu woli Ojca Twe­go,…

Odpowiedzieć na wezwanie

W ostat­niej czę­ści nasze­go adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia spró­buj­my sie­bie zapy­tać, jakiej odpo­wie­dzi na usły­sza­ne Sło­wo ocze­ku­je od nas nasz Pan. Mię­dzy „usły­szeć” a „wypeł­nić” ist­nie­je bowiem duża prze­paść. Lęk przed ludz­ką opi­nią, sła­ba wia­ra i wie­le innych prze­szkód poja­wia się na dro­dze nasze­go dora­sta­nia w wie­rze i słu­cha­niu Boga. Sio­stra…