Przed nami adwent

Przed nami czas adwen­to­we­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do coty­go­dnio­wych reflek­sji, w któ­rych będzie­my wraz ze św. Sio­strą Fau­sty­ną „pro­sto­wać ścież­ki nasze­go ser­ca dla Boga” (por. Łk 3, 4).